A

Tiiviistä rakentamisesta palautetta Järvenpään yleiskaavaprosessissa

18.06.2019


Järvenpään yleiskaavaluonnoksen kuulemisvaihe päättyi toukokuussa. Palautetta saatiin runsaasti – lähes 200 merkintää karttapalveluun, 75 yksittäistä mielipidettä sekä noin 20 lausuntoa.

Järvenpää varautuu monin tavoin väestönkasvuun, jonka odotetaan tasaantuvan vasta 2030-luvulla. Yleiskaava 2040 -luonnoksessa Järvenpään asumista keskitetään voimakkaammin asemanseuduille – Ainolan, Haarajoen ja Saunakallion asemien yhteyteen. Asemille syntyy liikenteen, palvelujen ja asumisen keskittymiä.

Palautteissa keskitettyihin asemanseutuihin suhtauduttiin pääosin myönteisesti. Asuinalueiden tiivistäminen ja täydennysrakentaminen asemien ulkopuolella sen sijaan kirvoittivat kuntalaisilta kriittistäkin palautetta. Esimerkiksi Juholan-, Kansakoulun- ja Urheilukadun alueelle, jonne uudessa yleiskaavassa esitetään lisää kerrostaloja (AK), toivotaan maltillisempaa, pientalovaltaista asumista (A). AK-merkinnällä tarkoitetaan kerrostalovaltaista asuinaluetta, kun A-merkintä viittaa pien-, kerrostalo- ja rivitalovaltaiseen alueeseen.

– Tutkimme Juholankadun ympäristön merkitsemistä nyt A-merkinnällä. Tiivis rakentaminen on Järvenpään kannalta elinehto, mutta kaikki vaihtoehdot selvitetään, jotta kaupunkimme olisi jatkossakin monimuotoinen ja kunnioittaisi historia-, kulttuuri- ja luontoarvoja, sanoo Järvenpään kaupungin yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin.

Myös Kyrölän kentän alueella toivottiin kentän ja viheralueiden säilyttämistä uusien asuinrakennusten sijaan.

Viherrakenteen kaavaratkaisuja ja luonnonsuojelualueita kommentoitiin runsaasti. Vastaajat olivat huolissaan lähivirkistysalueiden ja metsäsaarekkeiden rakentamisesta. Vaikka yleiskaava onkin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, voidaan kaavaratkaisussa tärkeimmät pienet puistoalueet merkitä lähipuistoiksi.

Luonnonsuojelu oli toinen keskenään ristiriitaisiakin ajatuksia kerännyt kokonaisuus. Lausunnon antajista esimerkiksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan arvokkaita luontokohteita pitäisi inventoida lisää, kun taas Metsäkeskus toivoi supistamista.

Lausuntojen antajat suhtautuivat positiivisesti yleiskaavassa esiin nostettuun kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen. Lisäksi lausunnoissa otettiin kantaa myös kulttuuriympäristöön, kaupallisiin alueisiin ja yhdyskuntatekniseen huoltoon.
Ristinummen aluetta koskevassa palautteessa toivottiin valtakunnallisen rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) arvojen säilyttämistä. Toisaalta joidenkin mielestä Ainolan aseman ympäristön rakentamisen pitäisi olla nykyistä tehokkaampaa.

Lisätietoja
Hannele Selin, yleiskaava-asiantuntija, puh. 040 315 2432

 

Takaisin