A

Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6. alkaen – mikä muuttuu?

20.05.2020

Uusi tieliikennelaki (729/2018) tulee voimaan 1.6.2020. Uudella lailla pyritään keventämään ja kokoamaan yhteen sääntelyä, poistamaan tulkinnanvaraisuutta ja puutteita sekä lisäämään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi uudella lailla pyritään luomaan edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle. Tienkäyttäjä, otathan huomioon muun muassa seuraavat uudesta laista johtuvat 15 muutosta.

liikennemerkit1

Kuva: Vasemmalta oikealle vanha suojatiemerkki, uusi suojatiemerkki, kokonaan uusi kauriseläinmerkki, kokonaan uusi ajokaistojen yhdistyminen -merkki.

Vanhojen liikennemerkkien päivittäminen ja uudet liikennemerkit

Vanhojen liikennemerkkien ulkoasuja päivitetään selkeämmiksi. Alla vasemmalla vanha ja oikealla uusi lapsia-varoitusmerkki. Vanhat merkit on vaihdettava uusiin kymmenen vuoden siirtymäaikaa noudattaen. Muutamat merkit on kuitenkin päivitettävä jo 1.6. Kokonaan uusia liikennemerkkejä otetaan, laskentatavasta riippuen, käyttöön noin 50 kappaletta.

varoitus lapsista

Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus

Lakiin on sisällytetty tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus, joka tarkoittaa, että tienkäyttäjällä on velvollisuus ennakoida toisten tienkäyttäjien toimintaa vaarojen ja vahinkojen välttämiseksi. Ennakointivelvollisuus koskee kaikkia tienkäyttäjiä – ei pelkästään autoilijoita vaan myös esimerkiksi jalankulkijaa ja pyöräilijää.

Sulkuviivan väri

Keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi. Sulkuviivan merkitys ei kuitenkaan muutu. Keltaiset sulkuviivat tulee muuttaa valkoisiksi viimeistään 31.5.2023 mennessä.

Mahdollisuus pysäköidä ajosuunnan vastaisesti

Taajamassa voi kaksisuuntaisella tiellä pysäyttää tai pysäköidä kulkusuunnan vastaisesti, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Vastuu näin pysäköidessä on ajoneuvon kuljettajalla.

Pysäköinnin alkamisajan ilmoittamiseen ei tarvitse pysäköintikiekkoa

Pysäköintiajan alkamisen/saapumisajan voi ilmoittaa haluamallaan selkeällä tavalla eli jatkossa et välttämättä tarvitse tähän pysäköintikiekkoa. Saapumisajan ilmoitusvelvollisuus koskee jatkossa myös kevyitä nelipyöräisiä eli myös mopoautoja.

Risteyksen määritelmä

Lakiin on sisällytetty risteyksen määritelmä. Risteykseen ja 5 m lähemmäs risteystä tai sen ajateltua jatkoa pysäköiminen on edelleen kielletty.

Vähimmäisnopeus

Mikäli tielle on osoitettu vähimmäisnopeus (uusi liikennemerkki), sitä hitaammin ei saa kyseisellä tiellä ajaa, jolleivat olosuhteet sitä edellytä. Alla vasemmalla vähimmäisnopeus alkaa -merkki ja oikealla vähimmäisnopeus päättyy -merkki.

vähimmäisnopeus

Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset poistuvat

Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset poistuvat. Esimerkiksi paketti- ja matkailuautolla noudatetaan henkilöautoja koskevia nopeusrajoituksia. Kevytperävaunua vedettäessä suurin nopeus nousee 100 km/h (aiemmin 80 km/h).

Talvirenkaiden käyttö sidotaan säähän/keliin

Talvirenkaiden käyttö on uudessa laissa sidottu säähän/keliin. Jatkossa talvirenkaita ei ole pakko vaihtaa lainkaan, jos sää/keli ei sitä edellytä. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja tarvittaessa muulloinkin, jos sää/keli sitä edellyttää.

Alle 3-vuotiaita ei saa jatkossa kuljettaa ilman turvaistuinta

Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa jatkossa kuljettaa edes taksissa ilman turvaistuinta. Tämä on huomioitava taksia tilatessa tai kuljetettava mukana omaa istuinta.

Lievistä rikkomuksista voidaan määrätä uusi liikennevirhemaksu

Punaisia päin kävelystä, turvavyön käyttämättä jättämisestä ja muista lievistä rikkomuksista annetaan jatkossa uusi liikennevirhemaksu (aiemmin rikesakko). Vakavasta rikkomuksesta poliisi voi edelleen määrätä päiväsakkoja.

Useita muutoksia koskien pyöräilijöitä

Uuteen lakiin on sisällytetty useita muutoksia koskien pyöräilijöitä. Pyörissä on uuden lain mukaan oltava etuvalon lisäksi punainen takavalo liikuttaessa hämärällä tai muutoin olosuhteissa, joissa on huono näkyvyys. Kun kyseessä on suojatien yhteydessä oleva pyörätien jatke, autoilijalle merkitään väistämisvelvollisuus erillisin liikennemerkein (uusi merkki alla). Huomaathan, että kääntyvä ajoneuvo on kuitenkin väistämisvelvollinen aina, jollei liikennemerkein ole toisin osoitettu. Kahden vuoden siirtymäajan takia pyörätien jatkeita saattaa lisäksi väliaikaisesti sijaita paikoissa, joissa niitä ei uuden lain mukaan pitäisi olla.

suojatie

Vammaisen pysäköintitunnuksen nimi muuttuu liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi

Vammaisen pysäköintitunnuksen nimi muuttuu liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi. Lupaa haetaan jatkossakin Traficomilta. Jatkossa liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella ei saa kuitenkaan pysäköidä sellaiselle alueelle tai paikalle, joka on liikennemerkillä osoitettu tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin.

Poikkeus kääntymistä koskevaan pääsääntöön

Myös uudessa laissa pääsääntö jatkossakin on, että käännyttäessä risteyksessä oikealle, käännytään mahdollisimman lähelle ajoradan oikeaa reunaa ja käännyttäessä vasemmalle, mahdollisimman lähelle keskiviivaa. Uuden lain mukaan, jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja, saa 1.6. alkaen kääntyä myös omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle ajokaistalle. Kääntymisessä on kuitenkin huomioitava tällöin muu liikenne. Vastuu turvallisesta kääntymisestä on näin ollen kääntyjällä.

Kunta voi myöntää kotihoidon pysäköintitunnuksen

Uuteen lakiin on sisällytetty säännöksiä koskien kotihoidon pysäköintiä. Kotihoidon pysäköintitunnuksella saa pysäköidä kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella liikenteenohjauslaitteella osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta. Kotihoidon pysäköintitunnusta saa kuitenkin käyttää pysäköintiin vain kotihoidon työtehtävien suorittamista varten ja pysäköintiin saa käyttää vain pysäköintitunnuksessa mainittua ajoneuvoa. Järvenpäässä odotetaan Kuntaliiton ohjetta kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöön ottamisesta.

Lue lisää:

 


Takaisin