A

Sijoittamissopimuksen, katuluvan ja muun käytön hakeminen

Kaivulupa kuva

Katualueille ja muilla yleisillä alueille (kuten aukiot, torialueet, puistot) on sijoitettu useita yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja, kuten vesi- ja viemäriputkia, kaukolämpöön liittyviä rakenteita ja maakaapeleita sähkö- ja teleyhtiöiden tarpeisiin.

Ilmoitusmenettelyllä kaupunki valvoo yleisillä alueilla tapahtuvia töitä.

Jotta yleisillä alueilla tehtävästä työstä aiheutuva haitta liikenteelle ja viihtyisyydelle olisi mahdollisimman pieni, on töistä jätettävä hakemus Lupapiste palveluun. Näin kaupunki pystyy valvomaan töitä Kunnossa ja puhtaanapitolain mukaisesti. Työalue pyritään rajaamaan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja turvallisesti, siksi katulupamaksu perustuu työhön käytettävän alueen laajuuteen ja työn kestoon. Työalueen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty.

Maksun suuruuden määrittäminen

Katulupamaksun ja muiden lupien käsittelymaksun suuruus perustuu kulloinkin voimassa olevaan kaupunkitekniikan taksaan.

Kaupunkitekniikan maksut ja taksat

Työaika ja viivästymismaksu

Työ on suoritettava sille luvassa määrätyssä ajassa. Lisäaika voidaan myöntää perustellusta syystä. Lisäajasta ja muusta viivästymisestä peritään maksu.

Sijoittamissopimus

 • Johtojen, laitteiden ja kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittaminen yleiselle alueelle tarvitsee sijoittamissopimuksen. Sijoittamissopimus tehdään johdon, laitteen tai rakenteen omistajan ja kaupungin välillä. Sijoittamissopimus tarvitaan myös silloin, kun vanha rakenne korvataan uudella.

  Tonttien vesi- ja viemäriliittymien yhteydessä erillistä sijoittamissopimusta ei tarvita, vaan liittymislupa ja katulupa riittävät

  Sijoittamissopimusta haetaan Lupapiste.fi palvelusta.

  Sijoittamissopimushakemuksessa tulee esittää selkeästi, mille johdoille, laitteille tai rakenteille sijoittamista haetaan. Tarkemmat ohjeet hakemuksessa tarvittavista liitekartoista on esitetty Sijoittamissopimusohjeessa.

  Sijoittamissopimuksessa määritetään lupaehdot. Sijoittamissopimuksen jälkeen haetaan aina katulupa. Sijoittamissopimusta haetaan 21 vuorokautta ennen katuluvan hakemista.

 • Sijoittamissopimusohje 1.9.2018

Katulupa

 • Katulupaa on haettava silloin, kun hakija haluaa ottaa tilapäisesti käyttöönsä kaupungille kuuluvaa aluetta esim. kaivamistarkoituksessa ja työn toteuttamisessa. Katulupahakemus on jätettävä vähintään 21 vuorokautta ennen suunniteltua työn aloitusta. Katulupaa haetaan Lupapiste.fi palvelusta.

  Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Kaupunki valvoo kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä, jotta töistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle ja että työkohde kunnostettaisiin tasoltaan vähintäänkin yhtä hyväksi, kuin mitä se oli ennen töitä.

 • Katulupaohje 1.9.2018 (pdf)

Yleisten alueiden muu käyttö

 • Yleisellä alueella järjestettävä väliaikainen tapahtuma, konsertti tai vastaava yleisen alueen käyttö (mm. rakennustyömaiden kontti-ja varastoalueet) vaatii luvan. Lupa haetaan Lupapiste.fi palvelusta yleisen alueen tilapäisen käytön lupana ja hakemus tulee jättää vähintään 21 vuorokautta ennen suunniteltuja toimenpiteitä. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja kartta, josta ilmenee tarvittavan alueen tarkka sijainti sekä alueen neliömäärä. Kartta tilataan Seutulantalon palvelupisteestä.
   
 • Katulupaohje 1.9.2018 (pdf)

Yhteystiedot  

Lupien hakemisen neuvonta:

tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi, Eija Tuomela, puh. (09) 2719 2880, eija.tuomela(at)jarvenpaa.fi

Sijoittamissopimusten käsittely:

Lilla Lindewall, puh. 040 315 3963, lilla.lindewall(at)jarvenpaa.fi

Katulupien käsittely:

Kauko Kallio, puh. 040 315 2468, kauko.kallio(at)jarvenpaa.fi 

Yleisen alueen tilapäisen käytön lupakäsittely:

Lauri Palonen, puh. 040 315 2423, lauri.palonen(at)jarvenpaa.fi