A

Puiden kaataminen

Tontilta tai rakennuspaikalta voidaan kaataa puita ilman luvan hakemista seuraavien ehtojen täyttyessä:

 • Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita kaatotoimenpiteen jälkeen kaavamääräyksen edellyttämä määrä. Yleensä puita tulee olla vähintään yksi tontin tai rakennuspaikan sataa rakentamatonta neliötä kohden.
 • Asemakaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä.
 • Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
 • Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä, esimerkiksi komeita vanhoja yksittäispuita, puuryhmiä tai vastaavia, joiden häviämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus.
 • Rajalla kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin suostumus.

Ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa.

Tämän ohjeen perusteella puita voidaan kaataa tontilta ilman lupaa vain kerran.

Naapuruussuhdelaki antaa tontin haltijalle oikeuden poistaa omalle alueelleen naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat, mikäli niistä on haittaa. Haittaa kokevan osapuolen on ensisijaisesti pyydettävä puun haltijaa poistamaan juuret ja oksat. Vasta siinä tapauksessa, ettei puun haltija kohtuullisessa ajassa toimi pyynnön mukaisesti, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus tehdä toimenpide itse. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli.

Järvenpäässä rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta ympäri vuorokauden. Päätöksestä tiedotetaan palvelussa sähköisesti.

Sähköisten hanketietojen lisäksi palveluun toimitettava alla mainitut asiakirjat.

Lupahakemusasiakirjat

 • Hakemus täytetään Lupapisteessä. Hakijoiksi kirjataan kaikki kiinteistön omistajat (tai valtakirja)

 • Valtakirja, jos hakija ei itse ole hakemuksen allekirjoittajana. Asunto-osakeyhtiöissä kiinteistön omistaja ja siis luvan hakija on taloyhtiö.

 • Omistusoikeusselvitys
  - Lainhuutotodistus, jonka voi tilata Seutulantalon palvelupisteestä.
  - Kauppakirjan jäljennös, jos ei vielä ole lainhuutoa.
  - Vuokrasopimuksen jäljennös.

 • Ote hallituksen pöytäkirjasta koskien päätöstä hakea rakennuslupa, kun hakijana on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö.

 • Viralliset karttaotteet
  - Karttaotteet tilataan Seutulantalon palvelupisteestä.

 • Piirustukset, suunnittelija allekirjoittaa sähköisesti lupapisteessä
  Piirustukset laaditaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 vaatimusten mukaisesti.
  - Asemapiirroksen mittakaava on 1:200 tai 1:500.


 • Naapureiden kuuleminen Selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia suunnittelussa puiden kaatamisesta. Kaupunki voi suorittaa kuulemisen viran puolesta voimassa olevan taksan mukaisesti.

Erityistapauksissa voidaan tarvita muitakin asiakirjoja.

Kun lupa on hyväksytty, päätöksestä tiedotetaan sähköisesti lupapisteessä sekä lupahakemuksessa mainittuun laskutusosoitteeseen lähetetään lasku.

Rakennusvalvonta
Käyntiosoite: Seutulantie 12
Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää
Puhelin:
- Vaihde (09) 27 191
Seutulantalon palvelupiste (09) 2719 2880
- Suorat numerot: yhteystiedot
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Aukioloajat: ma–ke 9–15, to 9–16 ja pe 8–13