A

Pienvesiselvitys on valmistunut Tuusulanjärven valuma-alueella Järvenpäässä

30.05.2017

Järvenpään kaupunki on teettänyt pienvesiselvityksen yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Työssä inventoitiin kahdeksan puroa Tuusulanjärven valuma-alueella ja seitsemän Keravanjoen valuma-alueella. Selvitys kattaa kaikki Järvenpään pääuomat ja siinä löydettiin luonnontilaisia osuuksia yhdeksästä purosta/norosta. Luontotyyppeinä ne edustavat pääasiassa savimaiden latvapuroja, joka on arvioitu maassa vaarantuneeksi luontotyypiksi.

Mikään pienvesistä ei Järvenpäässä ole kuitenkaan täysin luonnontilainen, kun otetaan huomioon myös niiden valuma-alueet. Luonnontilaisimmaksi arvioitiin Kiilahännän kallion lampi, jossa tavataan myös luontodirektiivin lajeihin kuuluvaa viitasammakkoa. Huomionarvoisia ja silmällä pidettäviä kasvilajeja Järvenpään alueella olivat vienansara, hetesara, vankkasara, korpinurmikka ja musta-apila. Näiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kielletty.

Pienvesiselvitystä tullaan käyttämään kaavoituksessa sekä hulevesien hallinnan suunnittelussa. Sen avulla voidaan myös nykyistä paremmin ottaa huomioon pienvesien luontoarvot ja uhanalaiset lajit purojen lähiympäristön hoidon suunnittelussa. Selvityksessä esitettiin myös kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä. Esimerkiksi eroosiosuojausta tarvitaan monissa ojissa. Vesistöjen viereisellä kasvillisuussuojakaistalla voidaan vaikuttaa veden laatuun, eroosioon ja eliöstön monimuotoisuuteen.

Kesän 2017 aikana pienvesiselvitystä täydennetään lampien osalta. Kinnarinlammelta, Sahan koulun läheiseltä lammelta, Nummenlammelta ja Lähteenkujalla sijaitsevalta lammelta kartoitetaan luontoarvot ja arvioidaan niiden merkitystä hulevesien, pohjavesien ja valuma-alueen kannalta.

Vieraslajitorjuntaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota vesistöjen varrella

Pienvesiselvityksen yhteydessä löytyi valitettavan paljon myös vieraslajeja, jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle, syrjäyttää luontaisia lajeja tai muuttaa elinympäristöä muille lajeille sopimattomaksi. Järvenpäässä löytyneitä vieraslajeja ovat esimerkiksi jättiputki, jättipalsami, karhunköynnös, ruttojuuri ja rohtoraunioyrtti. Yksikin siemen tai pieni juuren kappale mullassa voi muodostaa uuden, nopeasti laajenevan vieraslajiesiintymän. Puutarhajätettä ei tulisikaan viedä lainkaan paikkoihin, joista siemenet leviävät luontoon. Vesistöjen mukana ne voivat kulkeutua hyvinkin kauas. Kuntalaisten tulisi huolehtia vieraslajien torjunnasta omalla tontillaan esim. kitkemällä ne säännöllisesti ennen kukintaa.

Lisätietoja http://www.ymparisto.fi/vieraslajit

Pienvesiselvitykseen voi tutustua Järvenpään kaupungin nettisivuilla

www.jarvenpaa.fi/vesistot

Takaisin