Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen astuu voimaan 1.8.2021. Lakimuutosten tavoite on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Uudistus etenee ikäluokka kerrallaan.

Uudistus koskee Suomessa vakinaisesti asuvia alle 18-vuotiaita ja lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka ovat keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla. Pääosin tämä tarkoittaa vuonna 2005 syntyneitä.

Tavoitteena lasten perusosaamisen turvaaminen

Oppivelvollisuuslain tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen sekä sivistys. Lakiuudistuksella pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti. Jokaiselle nuorelle tulee taata toisen asteen tutkinto ja siten lisätä hyvinvointia sekä työllisyysastetta.

9. -luokkalaisten tulee hakeutua toisen asteen koulutukseen

Hakeutumisvelvoite tarkoittaa, että kaikki tällä hetkellä 9. luokalla olevat hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa tai muulla tavoin. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Lakiin perustuen opiskelijalla on oikeus saada tehostettua opinto-ohjausta ja tarvittaessa henkilökohtaisempaa tehostettua tukea. Perusopetuksen päättämisen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jääneillä on myös oikeus myös kesäajan lisäohjaukseen. 

Nuoren saatua opiskelupaikan on toisen asteen koulutuksen järjestäjällä (lukiolla tai ammattikoululla) valvonta- ja selvittelyvastuu opiskelijan opintojen aloittamisesta, edistymisestä ja oppivelvollisuuden päättymisestä. Oppivelvollisen huoltajan on myös huolehdittava siitä, että nuori suorittaa säädetyn oppivelvollisuuden.

Koulutus maksutonta 20 ikävuoteen saakka

Toisen asteen opinnot ovat maksuttomia ja maksuttomuus on voimassa koko sen vuoden, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Myös oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet ovat maksuttomia. Maksuttomuus ei koske erityistä harrastuneisuutta vaativia opintolinjoja, kohtuullisia kustannuksia sisältäviä opintovierailuja, retkiä tai tapahtumia. Koulumatkan kuluihin opiskelija voi hakea Kelan myöntämää koulumatkatukea.

Koulujen opinto-ohjaajat tiedottavat yhteishausta sekä ohjaavat ja neuvovat asiassa oppilaita ja heidän huoltajiaan. Kunnassa on oppivelvollisuuden valvontavastuussa oleva henkilö, johon voi olla yhteydessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii uudistuksesta nuorille ministeriön Instagram-tilillä @okmfi.

Yhteishaku: https://www.opintopolku.fi/.

Oppilaitosten opiskelu- ja kurssitarjontaan pääset tutustumaan suoraan oppilaitoksen linkeistä.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi perustellusta syystä:

  • Keskeytys oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi. Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.
  • Keskeytys äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi.
  • Keskeytys vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi. Jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana.
  • Keskeytys oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. Keskeyttämistä haetaan kirjallisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
Oppivelvollisuuden laajenemisen kuntayhdyshenkilö, opintovalmentaja Inkeri Töyräs
Turvapostilla sähköisesti: linkki, vastaanottajaksi: inkeri.toyras@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: