A

Järvenpään kaupunki palkitsi työyhteisöjä innovaatio- ja ideakannustein

23.05.2019

Järvenpään kaupunki myönsi vuoden 2019 Innovaatio- ja ideakannusteen viidelle työyhteisölle 23.5.2019 Järvenpää-talolla. Inno- ja ideakilpailussa haettiin kaupunkistrategiaa tukevia innovaatioita, jotka on jo viety käytäntöön tai toteuttamiskelpoisia ideoita, joita tulisi viedä käytäntöön. Kannusteet myönnettiin seuraaville työyhteisöille:

Liikunnanohjauspalvelut 2000 €, innovaatio: "Liikunnanohjauspalveluiden lisäresurssi"

Liikunnanohjaajat ovat tuottaneet matalan kynnyksen liikuntatoimintaa asukkaille. Kaupunkilaisille on tarjottu liikuntaneuvontaa ja tukea liikunnan aloittamiseen, elintapaohjausta, liikuntaohjausta kutsuntojen yhteydessä ja erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia varsinkin niille järvenpääläisille, jotka liikkuvat liian vähän oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta. Toiminta on kehitetty yhteistyössä terveyden edistämisen palvelujen kanssa. Toiminnalla pyritään lisäämään vähän liikkuvien henkilöiden liikkumista, joka on yksi Terveysliikuntaohjelman 2018–2020 päätavoitteista.

Varhaiskasvatuksen alueelliset erityisopettajat 1200 €, innovaatio: "Lukiva-kerho, lukemisvalmiuksien harjaannuttaminen päiväkodeissa"

Järvenpään varhaiskasvatuksessa on ollut käytössä Lukiva-arviointimenetelmä 4–5-vuotiaille lapsille. Menetelmän avulla pyritään tunnistamaan ne lapset, joilla on suurin tuen tarve ja todennäköisyys luki-vaikeusriskien osalta. Tämän tueksi varhaiskasvatuksen alueelliset erityisopettajat ovat kehittäneet lukemisvalmiuksien harjaannuttamismateriaalin, jota kasvattajat käyttävät säännöllisesti päiväkodissa Lukiva-kerhossa. Tällä varmistetaan oikea-aikainen tuki oppimisvaikeuksissa olevalle lapselle sekä lisätään vanhempien osallisuutta lapsen harjaannuttamisessa.

Lasten- ja perheiden hyvinvoinnin yksikkö 1125 €, innovaatio: "Varhaisen tuen perheohjaus alle kouluikäisten lasten palveluissa"

Varhaisen tuen perheohjauksen tavoitteena on vanhemmuuden ja perheen vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässä sekä vahvistaa perheen jaksamista. Tuki ulottuu kouluikäisten lisäksi nyt myös varhaiskasvatuksen asiakkaiden piiriin. Varhaisen tuen perheohjaus toimii ilman lähetettä ja jonottamista, joten se on helposti saatavilla.  Kantavana ajatuksena on "Helpompi kasvattaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia". Oikea-aikainen, kohdennettu matalan kynnyksen tuki perheille jo pienemmissäkin arjen pulmissa voi estää ongelmien kasaantumista.

Kaupunkitekniikan osallistamistiimi 1050 €, innovaatio: "Kuntalaisten osallistaminen kaupunkitekniikassa"

Kuntalaisten osallistaminen kaupunkitekniikassa -projektin (2017–2018) tavoite oli vahvistaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, parantaa tiedottamista ja lisätä kaupunkitekniikan palvelujen ja kaupunkilaisten vuorovaikutusta.

Toteutetut osallistamishankkeet tukivat mm. asukkainen hyvinvointia (ideatapaamiset korttelipuistojen suunnittelua varten, taimien istutus myrskytuhoalueille), harrastuksia (maastopyöräradan materiaalit, pesiskentän aita), koululaisten resurssiviisautta sekä ympäristöasioiden ymmärrystä (Kinnarin lammen puhdistus) ja kulttuurin tekemistä ja kokemista (ympäristötaiteen ideakilpailu lapsille). Osa toteutetuista osallistamishankkeista on jäänyt pysyviksi toiminnoiksi.

Elinvoima, asuminen ja hankekehittäminen -avainalue 1000 €, idea: "Elinvoimakiekko"

Kaupunkisuunnittelun tueksi tarkoitettu Elinvoimakiekko-työkalu toimii neljällä eri kehällä, joista ensimmäinen kuvaa kehitettävää aluetta (keskusta), toinen kehittämisen periaatetta (käyttäjäystävällisesti, turvallisesti, visuaalisesti, kokemuksellisesti), kolmas asiaa, jota halutaan kehittää (esim. liike- ja toimistotilat, pysäköinti, kaupunkitilat, jne.) ja neljäs toimijaa (esim. pyöräilijät, digivieraat, asukkaat, kävelijät, jne.). Kehät pyörivät akselinsa ympärillä, jolloin näistä muodostuu 512 erilaista ja mahdollista kombinaatiota sekä kehittämispolkua.

Kiekko on sovellettavissa myös muihin kaupunkialueisiin. Sen tarkoituksena on tehdä kaupunkisuunnittelun periaatteita ymmärrettäväksi ja läpinäkyväksi mielenkiintoisella tavalla.

 

Innovaatio- ja ideapalkitut 2019

 

 

Takaisin