A

Järvenpään yleiskaavan 2040 ehdotus on nähtävillä

09.03.2020

Yleiskaava_infoboksia_on

Kuka tahansa voi antaa muistutuksen yleiskaavaehdotuksesta 11.3.–22.4.2020 välillä.

Uusi yleiskaava vaikuttaa paitsi siihen, miltä Järvenpää näyttää kahdenkymmenen vuoden päästä, myös kaupungin talouteen. Kaavaratkaisua on nyt muokattu luonnosvaiheesta ehdotukseen uusimpien selvitysten ja sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta.

– Vaikka kaikkia esiin tuotuja toivomuksia ei voidakaan täyttää, nyt esillä olevassa kaavaratkaisussa on löydetty hyviä kompromisseja, toteaa yleiskaavapäällikkö Hannele Selin.

Keskustan läheisten asuinalueiden merkintää muutettu palautteen perusteella

Yksi kaavaluonnoksen merkittävistä ratkaisuista on, että palautteen perusteella keskustaa lähellä olevien asuinalueiden merkintöjä on tarkistettu. Alueita on osoitettu nyt aikaisempaa väljemmällä A-merkinnällä. Koska kysyntää omakotitonteista Järvenpäässä on paljon, pientaloalueita on laajennettu vastaamaan kysyntään esimerkiksi Vanhankylän Stålhanentien varressa, Isokydössä ja Pietilässä. Muutos vastaa myös uuden kaupunkistrategiaan, jonka tavoitteena on, että asukkaat haluavat pysyä järvenpääläisinä elämän eri vaiheissa.

Kaavoituksessa varmistetaan, että asuminen Järvenpäässä on jatkossakin monipuolista ja uudet asuinalueet ovat helposti saavutettavia.

– Järvenpään alueen neljä asemanseutua ovat vahvasti alihyödynnettyjä ja erityisesti Ainolan ja reilun kymmenen vuoden päästä myös Haarajoen asemanseutuja halutaan kehittää vahvasti. Ainolan keskuksen kaavoitus lähtee kunnolla käyntiin valtion tulevaisuuden ratainvestointisuunnitelmien ja -päätösten selvittyä.

Vesitalous mukana monipuolisemmin

Vesitalouden käsittely on nostettu aiempaa vahvemmin esiin kaavaratkaisussa. Kun sademäärät lisääntyvät, täytyy koko kaupungin alueella ottaa huomioon hulevedet, eli rakennetuilta alueilta poisjohdettava sade- ja sulamisvesi sekä perustusten kuivatusvesi.

Muutokset valuma-alueiden latvaosissa voivat vaikuttaa merkittävästi koko valuma-alueen vesitalouteen. Useissa tapauksissa vesistöjen läheisyydessä on myös merkittäviä luontokohteita. Luonnonsuojelualuevarauksilla ja luonnon monimuotoisuutta osoittavilla merkinnöillä varmistetaan myös luontoarvot.

Monien vaikutusten osalta on merkittävää, että yleiskaavan uusi maankäyttö tukeutuu vahvasti jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Näin myös tärkeitä luontoalueita voidaan säästää rakentamiselta. Yleiskaavan mahdolliset negatiiviset vaikutukset voivat liittyä muun muassa kulttuuriympäristön ja maiseman säilymiseen sekä pohjavesien suojeluun.

Tule mukaan yleisötilaisuuteen 12.3.

Yleiskaavaehdotuksen esittely- ja yleisötilaisuus pidetään Seutulantalolla (Seutulantie 12) torstaina 12.3. klo 17–19. Tilaisuus lähetetään FB-livenä Järvenpään kaupungin Facebook-tilillä 12.3. klo 17 alkaen: https://www.facebook.com/events/504560923581821/

Yleiskaavan asiakirjat ja valmistelumateriaalit

Kaikki neljä karttaa on mahdollista saada digitaalisesti näkyviin saman aikaisesti karttapalvelussa: https://yk2040.jarvenpaa.fi.

Kirjallisia muistutuksia voi lähettää yleiskaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 11.3.– 22.4.2020 osoitteeseen: tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi. Palautetta kaavaratkaisun hyvistä ja huonoista puolista voi jättää myös kartalle kohdistettuna osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/7887/.

Takaisin