Järvenpään perusopetuksessa tehdään pitkäjänteistä työtä panostamalla henkilöstöön ja opetustiloihin

Järvenpään perusopetuksessa on tehty systemaattista työtä panostuksissa henkilöstöön ja opetustilojen laatuun. Järvenpäässä on jo kymmenen vuoden ajan ollut käytössä tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä, jonka avulla opetushenkilöstön palkkausta on voitu nostaa kunta-alan opetushenkilöstön työehtosopimusta (OVTES) korkeammalle tasolle. Lisäksi opetushenkilöstön työoloihin on tehty panostuksia muun muassa toimintamalleja kehittämällä ja opetustiloja uudistamalla.

Järvenpään perusopetuksen opettajien on mahdollista ansaita alan peruspalkkatasoa enemmän, sillä palkkauksessa hyödynnetään työehtosopimuksen ohella tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) eri tasoja. Erilliskorvauksia maksetaan erilaisissa työtilanteissa, esimerkiksi 1. luokan yleisopetuksen opettajat ovat oikeutettuja 102 euron lisäkorvaukseen, suuren luokan (26 oppilasta tai enemmän) opettajat saavat samoin 102 euron lisäkorvauksen, ja merkittävän työryhmän vetovastuun kantajat saavat 81,6 euron korvauksen. Luokanopettajat ja luokanvalvojat, jotka opettavat vähintään kolmea tehostetun tuen, erityisen tuen tai inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilasta yleisopetuksen luokassa, saavat 91,8–204 euron lisäkorvauksen tukea vaativan oppilasmäärän mukaisesti. 3-sarjaisten koulujen vararehtoreille on myönnetty 408 euron lisä. 

Palkkausta on kehitetty tehtävien vaativuus huomioiden ja palkkauksella on pyritty tukemaan opettajien työn edellyttämää osaamista. Palkkausjärjestelmän kehittämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä paikallisen opettajayhdistyksen kanssa. Näin on pyritty varmistamaan palkkakehityksen oikeudenmukaisuus ja opettajien tarpeisiin vastaaminen.  

Tukea, koulutusta ja laadukkaita oppimisympäristöjä 

Palkkauksen kehittämisen lisäksi Järvenpäässä on kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin. Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat osoittaneet esihenkilötyön olevan kaupungilla kiitettävää. Työntekijät kokevat voivansa lähestyä esihenkilöitään ja tuntevat äänensä kuuluvan organisaatiossa. Lisäksi kaupunki on panostanut työterveyshuoltoon, mikä tukee henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. 

Järvenpään perusopetuksessa henkilöstön kouluttautumisen tukeminen nähdään merkityksellisenä, ja koulutusta tuetaan erityisesti erityisopettajapätevyyden edistämisessä. Erityisopettajien määrää onkin kaupungissa lisätty, ja heidän avullaan oppilaiden oppimista pystytään vahvemmin tukemaan ja tarvittaessa on mahdollista konsultoida myös alueellista vaativan tuen tiimiä. Järvenpään perusopetuksen strategisena tavoitteena on mahdollisimman pätevä henkilöstö ja henkilöstön koulutuksen tukeminen nähdään tärkeänä osana tavoitteen saavuttamisessa. Lisäksi opetusmenetelmiä on kehitetty kohti yhteisopettajuutta, mikä vahvistaa opettajien yhteistyötä ja auttaa jakamaan työn kuormitusta.  

Kaupunki on lisäksi tehnyt mittavia investointeja turvallisiin ja terveellisiin opetustiloihin. Useat uudet koulurakennukset, kuten Järvenpään Yhteiskoulu, Harjulan kampus ja Oinaskadun päiväkoti ja koulu, tarjoavat moderneja ja motivoivia oppimisympäristöjä. 

Järvenpään kaupungin opetuspalveluissa jatketaan pitkäjänteistä kehittämistyötä, jotta kaupungin perusopetus säilyttää korkean laatunsa ja opettajat voivat jatkaa merkittävää työtään oppilaiden hyväksi. 

Lisätietoja: 

Arja Korhonen, opetusjohtaja 

arja.korhonen@jarvenpaa.fi 

Jaa juttu: