Kaupunkikehityslautakunnan päätöksiä 26.1.2023

Anni-tädin kylän kumppanivalinta ja myyntipäätös

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Anni-tädin kylän korttelin 2401 toteuttajaksi Suomen Hyvä Koti Oy:n ehdotuksen Vanhiksen lyhdyt ja korttelin 2402 toteuttajaksi VRP Etelä-Suomi Oy:n ehdotuksen Pihakvartetti.

Toteutusehdotuksissa korostuu laadukas, tilava ja eri elämänvaiheisiin sopiva asuminen. Ehdotuksissa on kiinnitetty erityishuomiota asumisen laatua nostaviin tekijöihin, kuten asuntojen suuntauksiin, piha-alueisiin, yhteisöllisiin tiloihin ja hirren käyttöön materiaalivalintana. Piha-alueet ovat toiminnoiltaan monipuolisia, viihtyisiä, vehreitä ja aktivoivat yhteisöllisyyteen.

Kaupunki järjesti loppuvuodesta 2022 Anni-tädin kylän alueesta suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jolla se haki rakennuttajia alueen yhteissuunnitteluun ja kumppanikaavoitukseen. Alueen kohderyhmänä tulevat olemaan pientaloasujat, jotka arvostavat tilaa, kestävää elämäntapaa, yhteisöllisyyttä ja asumista monipuolisten ulkoilumahdollisuuksien äärellä. 

Metsien hoitosuunnitelma vuosille 20222027

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi metsien hoitosuunnitelman vuosille 2022−2027. Hoitosuunnitelma turvaa metsien kasvun ja metsien säilyttämisen sellaisessa kunnossa, että ne ovat virkistyskäytön kannalta toimivia, monimuotoisia ja viihtyisiä luontoarvoja kunnioittaen. Hoitosuunnitelmaa täydennettiin työohjeella, joka liitetään suunnitelmaan ja joka käydään läpi sekä luovutetaan toimijalle aina ennen hakkuiden aloittamista. Samassa yhteydessä toimijan kanssa sovitaan hakkuiden laadullisista määrityksistä muun muassa hakkuujätteen poistamisesta poluilta ja asutuksen reunoilta. Hakkuutyömaan lähialueen asukkaat osallistetaan, jos hakkuu rajoittuu asutukseen tai hakkuulla on selkeästi vaikutusta asukkaiden maisemakuvaan. Tällöin asukkaille järjestetään tiedotustilaisuus, jossa he voivat esittää toiveita ja näkemyksiä hakkuutyölle.

Hoitosuunnitelma koskee Paavonpolun ympäristöä (2022−2023), Isokytöä (2023−2024), Wärtsilää (2024−2026) ja Mikonkorpea (2026−2027). Hakkuita voidaan tehdä myös uusilla asemakaavoitetuilla korttelialueilla, joissa tontinmyynti on ajankohtainen, metsätuhoalueilla sekä kaupungille ostokauppojen myötä siirtyvillä metsäalueilla, joilla on kiireellistä hoitotarvetta.

Kaupunkikehityksen vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma

Kaupunkikehityslautakunta päätti vuoden 2023 talousarvion Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmasta, joka sisältää myös Kaupunkikehitystä koskevan investointiosan. Käyttösuunnitelmassa se asettaa avainalueilleen muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain- /vastuualueilleen. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.

Kaupunkikehityksen käyttötalous on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen vuosille 2023−2026 ja toimintakate on valtuuston päätöksen mukainen 41 590 000 euroa. Kaupungin tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Katso kaikki tammikuun 2023 kaupunkikehityslautakunnassa tehdyt päätökset kokouksen pöytäkirjasta.

Kaupunkikehityslautakunta vastaa kaupungin kokonaisetu huomioiden alueiden käytön suunnittelusta ja kaupungin maaomaisuudesta ja asuntopolitiikasta sekä elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta.


Lisätiedot:

Nea Karenius
kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja
p. 040 410 7980
nea.karenius@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: