Osavuosiraportti kirvoitti keskustelua illan valtuustossa

Järvenpään kaupunginvaltuusto käsitteli maanantai-illan kokouksessaan osavuosiraporttia 6/2021. Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja – valtuustolle puolivuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. 

Osavuosiraportti kirvoitti keskustelua muun muassa kaupungin väestönkasvun vaikutuksista. Keskustan ryhmäpuheenvuorossa valtuutettu Esko Lappalainen kertoi ryhmän olevan huolissaan Järvenpään voimakkaan muuttoliikkeen kaupungin taloudelle aiheuttavista vaikutuksista, erityisesti palveluiden riittävyyden näkökulmasta. Ryhmäpuheenvuorossa siteerattiin muuttoliiketutkija Timo Aron aiemmalla viikolla Järvenpää-talossa pitämää puheenvuoroa, jossa Aro kehotti kuntia kiinnittämään huomiota väestönkasvuun. Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen kertoi Timo Aron todenneen Järvenpään kohdalla kasvun olleen voimakkuudestaan huolimatta hallittua. Monista kunnista poiketen Järvenpäässä lasten määrä säilyy ennusteiden mukaan nykyisellä tasollaan, kaupunginjohtaja sanoi. Tämä ei tapahdu ilman väestönkasvua, hän lisäsi. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola kertoi, että palveluverkkotyössä tähdätään suhteellisen täyttöasteen nostamiseen lainmääräämälle tasolle. Työssä huolehditaan paitsi lainmukaisesta toiminnasta, myös jokaisen lapsen oikeudesta kokea oppimisen iloa. 

Omassa puheenvuorossaan vihreiden valtuutettu Reetta Nick toi esiin huolensa koskien pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntymistä kaupungissa. Kokonaistyöttömyysprosentti on laskenut selvästi koronakesältä 2020, mutta pitkäaikaistyöttömien kohdalla samanlaista laskua ei ole havaittavissa. Ryhmä kysyy, miten pitkäaikaistyöttömyystoimia on priorisoitu. Palvelualuejohtaja Kristiina Soots kertoi kaupungin työllisyystoimien painottavan ennaltaehkäisevää työtä. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa joudumme vähän jokaisesta kohdasta säästämään, hän lisäsi. Lisäksi osavuosiraportin osalta kokouksessa nostettiin esiin huoli sotekulujen kasvusta, sekä pyydettiin selvennystä liikkumavaratoimenpiteiden vaikutusten arvioinnista. Lisäksi ryhmäpuheenvuorollaan Järvenpää Plus antoi kaupunkitasoisesti kiitoksensa juhlavuoden tapahtumien toteuttamisesta koronavuoden aikana. Valtuusto merkitsi osavuosiraportin 6/2021 tiedoksi. 

Kokouksessa hyväksyttiin As Oy Järvenpään Tupalantie 16 asemakaavan muutosehdotus päätösehdotuksen mukaisesti. Valtuutettu Tuija Kuusisto (Kok.) huomautti, että kohteessa on poikettu asuntomäärien sääntelystä, jolla pyritään varmistamaan monipuolinen asuntotarjonta Järvenpäässä. Kuusisto toivoi jatkossa poikkeamien selkeää esilletuontia valmisteluvaiheessa. Lisäksi valtuustossa hyväksyttiin § 99 takauksen myöntäminen Järvenpään Ratsastusseura ry:n lainalle sekä § 101 liitteenä olevat vastineet vuoden 2020 arviointikertomukseen, päätösehdotusten mukaisesti.  

Kokouksen lopussa jätettiin yhteensä neljä valtuustoaloitetta. Aloitteet koskivat kaupungin yleiseen siisteyteen panostamista roskakoreja lisäämällä, palvelualueiden käyttösuunnitelmien tarkentamista, resurssiviisaustavoitteiden huomioimista kokoustarjoiluissa sekä Järvenpään lintutornin kunnostamista.  


Lisätietoja: 

Valtuuston kokouspäätökset ovat luettavissa pöytäkirjan valmistuttua Järvenpään verkkosivuilla: Kaupunginvaltuusto | Järvenpää (cloudnc.fi) 

Kokoustallenteen voi katsoa kaupungin YouTube-kanavalta: (1) Järvenpään valtuusto – 11.10.2021 – YouTube 

Jaa juttu: