Puurakentaminen tasavertaiseksi vaihtoehdoksi Järvenpäässä

Järvenpään Myllytie–Valtuustokadun kortteli rakentuu puurakenteisena.
Havainnekuva: Lehto Group Oyj.

Järvenpään kaupunki on käynnistänyt tänä keväänä hankkeen puurakentamisen edistämiseksi kaupungissa. Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmasta.

Järvenpään Myllytien-Valtuustokadun kortteli rakentuu puurakenteisena. Havainnekuva: Lehto Group Oyj.

Hankkeessa kehitetään kaupungin rakentamiseen liittyvää suunnitteluprosessia tuottamalla vähähiilisen rakentamisen työkirja ja toimintaohje kesään 2021 mennessä.

Päätavoitteena on, että pienen hiilijalanjäljen massiivipuurakentamisesta muodostuisi tasavertainen vaihtoehto muiden rakennusmateriaalien rinnalle ja sen mahdollisuudet huomioitaisiin jo rakennushankkeiden kilpailuttamisessa Järvenpäässä.

Tietoa puurakentamisen todellisista vaikutuksista

Kehittämishanke tuottaa ajankohtaista tietoa puurakentamisen kustannus-, päästö- ja muista vaikutuksista.

Tasavertaisella tarkoitetaan sitä, että puurakentamisen hyödyt ja kustannukset huomioidaan muun muassa hankekilpailutuksissa, kun rakennuttamisesta päätetään. Rakennuttamisessa tulee pohtia investointikustannusten lisäksi rakennuksen koko elinkaarta. Nykyoletuksella massiivipuu olisi 10 % kalliimpi kuin vertailtavat materiaalit – tämän olettamuksen todenperäisyys selvitetään hankkeen aikana.

Puurakentamisen hanke vastaa vuonna 2019 Järvenpäässä tehtyyn valtuustoaloitteeseen, jossa puurakentamista haluttiin lisätä Järvenpäässä. Aloitteessa puurakentaminen nähtiin tehokkaana keinona saavuttaa asetetut ilmastotavoitteet ja edistää esimerkiksi täydennysrakennusta.

Valtuustoaloite: Puurakentamisen lisääminen 2019

Hiilineutraali vaihtoehto rakentamiseen

Infograafi: Betonirakenteisen ja puurakenteisen pistekerrostalon hiilijalanjälki
Kolmen pistekerrostalon hiilijalanjälki eri rakennusmateriaaleilla. Lähde: A-insinöörit.

Ennusteiden mukaan Järvenpää kasvaa 60 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä. Kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen pohjalta myös kaupungin rakennushankkeita ohjataan vähähiilisyyteen. Rakennusten pitää olla lisäksi terveellisiä ja turvallisia.

Infograafi: Betonirakenteisen ja puurakenteisen koulurakennuksen hiilijalanjälki
Koulurakennuksen hiilijalanjälki eri rakennusmateriaaleilla. Lähde: A-insinöörit.

– Puurakentaminen on tunnistettu erinomaiseksi keinoksi paitsi pienemmän hiilijalanjäljen saavuttamiseksi, myös hyvän sisäilman ja viihtyisien työ- ja asuinympäristöjen luomiseksi, kertoo hanketta Järvenpäässä koordinoiva kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö.

Järvenpään uusista kohteista puisena rakentuu esimerkiksi Myllytie–Valtuustonkadun kortteli, jonka rakentaminen alkaa syksyllä 2021.

Nykytilakartoituksessa vihreää valoa puulle

Toisinaan julkisissa rakennushankkeissa puurakentaminen hylätään vähäisen tiedon tai asenteiden vuoksi.

Käynnissä olevassa hankkeessa on jo tehty kartoitus, jossa on selvitetty puurakentamisen nykytilannetta Järvenpään kaupungissa sekä sitä, miten kaupungin viranomaiset ja yhteistyökumppanit esimerkiksi kaavoituksen, hankekehityksen ja kiinteistöjen rakennuttamisesta vastaavan Mestaritoiminnan puolella näkevät puurakentamisen mahdollisuudet. Kartoitus tehtiin haastattelemalla Järvenpäässä rakentamisesta vastaavia.

– Haastateltavia motivoi puurakentamisen lisääminen ennen kaikkea sen uutuus- ja ympäristöarvojen vuoksi. Myös puurakennusten vaikutus kaupunkikuvaan koettiin miellyttävänä. Ja kun puuteollisuus alana kasvaa juuri nyt, myös sijoittajien motivaatio ohjaa rakennuttajien tavoitteita voimakkaasti, kertoo Roosa Leino A-insinööreiltä.

Nykytilakartoituksessa haastateltavat toivoivat lisätietoa puurakentamisen todellisista kustannuksista, elinkaarikustannuksista sekä vaikutuksista ihmisiin ja koettuun sisäilmaan.

Keinoja ja ohjausta puurakentamisen kehittämiseen

Jotta puurakentamisesta saataisiin tasavertainen vaihtoehto rakentamisprojekteissa Järvenpäässä, tulee rakentamisen suunnittelu- ja päätöksentekovaiheita tavoitteiden ja keinojen osalta kehittää.

– Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa keskitytään kehittämään etenkin rakentamisen ohjaamisen tasoja Järvenpäässä. Tämä koskee etenkin kaavoitusta (alue- tai korttelitasot), tontinluovutusta, hankekehitystä, kilpailutusta ja julkisten hankkeiden kilpailuttamista sekä urakkamuotojen valintaa, kertoo Maria Suutari-Jääskö.

Seuraavaksi hankkeessa järjestetään työpaja, johon on kutsuttu Järvenpään luottamushenkilöitä ja rakennuttamisen sekä tilahallinnan avainhenkilöitä.

Puurakentamisen keinovalikoimaa lisätään hankkeen lopputuotteena syntyvän työkirjan avulla. Työkirjan keinojen käytäntöönpanosuunnitelma toteutetaan syksyllä 2021.

Lisätietoja:

Maria Suutari-Jääskö, kaupunkikuva-arkkitehti, puh. 040 315 2455, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Roosa Leino, kustannusasiantuntija, puh. 040 587 1295, etunimi.sukunimi@ains.fi

Jaa juttu: