Valtuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian muutosäänestysten jälkeen, pitkäjänteinen taloudenpito vaikeasti ennakoitavina aikoina puhutti

Kevään viimeisen valtuustokokouksen aiheet puhuttivat valtuutettuja pitkälle iltayhteentoista. Kokouksen alussa valtuuston puheenjohtaja Petri Graeffe onnitteli kaupunginjohtaja Olli Naukkarista tulevan uuden työn johdosta, ja kiitti kaudesta Järvenpäässä. Kokouksen alkupuolella valtuustossa hyväksyttiin Terholan yritysalueen asemakaavan muutos sekä Ainolan aluekeskuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen muuttaminen Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta, jonka taustoja ja vaiheita kaavoitusjohtaja Sampo Perttula valtuustolle esitteli.  

Kaupunkistrategian arvojen, mission, vision ja painopisteiden muotoilu ja kohdennukset aiheuttivat valtuustossa vilkasta keskustelua. Valtuuston puheenjohtaja esitteli ryhmien puheenjohtajien kanssa keskustellut ja ryhmissä hyväksytyt muutosesitykset, jonka jälkeen aiheen käsittely jatkui ryhmäpuheenvuoroilla. Valtuustoryhmät kiittelivät työryhmää ja muita viranhaltijoita osallistavasta strategiaprosessista, ja perinteisesti raskas prosessi koettiin toteutuneen mielekkäänä ja yhteisöllisenä. Jatkossa ehdotettiin kuitenkin kaupungin henkilöstön ja luottamusmiehien työskentelevän tiiviimmin yhdessä strategiaprosessin aikana. Toisaalta prosessin loppuvaiheessa monet valtuustoryhmät kokivat kiireen sävyttäneen etenemistä päätöksentekoon, ja se näkyi joidenkin valtuustoryhmien mukaan nyt käsiteltyjen arvojen, mission, vision ja painopisteiden muotoiluissa ja toisinaan myös sisällöissä. Erityisesti visioon liittyvä monitulkintaisuus pohditutti valtuustoryhmiä. Vihreiden valtuustoryhmä teki esityksen ehdotuksen palauttamisesta valmisteluun, mutta äänestyksen jälkeen strategian hyväksymisprosessia jatkettiin muutosesityksin. Äänestettäviä muutosesityksiä strategian arvoihin, missioon, visioon ja painopisteisiin oli lopulta yhteensä 14, joista 5 päätettiin hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian arvot, mission, vision ja painopisteet päätetyin muutoksin. 

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli etäyhteyksin Järvenpään konsernitilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelle 2021. Kaupungin talous päätyi oleellisesti arvioitua parempaan lopputulokseen. Syitä tähän olivat verotulojen kasvu, osakkeiden myynnit sekä Keusoten saamat koronakompensaatiot. Valtuustoryhmissä huomautettiin, että taloudenpito vaatii vaikeasti ennakoitavina aikoina entistä enemmän pitkäjänteistä työtä, missä varautuminen näyttelee yhä suurempaa osaa. Muutosten aikana on kuitenkin pystyttävä huolehtimaan niin lasten ja nuorten hyvinvoinnista, pitkäaikaistyöttömien tilanteesta kuin kaupungin vetovoimastakin, valtuustoryhmistä todetaan.  

Henkilökunnan sinnikkyys pandemia-aikana sai kiitosta, lähtökyselyyn toivottiin lisää vastauksia tulevaisuudessa

Henkilöstökertomuksen 2021 esittelyssä vt. henkilöstöjohtaja Mika Lindgren nosti esiin työterveyshuoltoon tehdyn laajennuksen sekä sairauspoissaolojen vähenemisen vuoteen 2020 verrattuna. Kertomuksen on tarkoitus olla Lindgrenin mukaan ensisijaisesti toteava, ja syvällisemmän tutkimuksen tuottaminen vaatisi lisäresursseja. Valtuustoryhmät kiittivät Järvenpään kaupungin henkilöstöä jaksamisesta pandemia-aikana. Erityisesti lähtökyselyn alhainen täyttöaste koettiin valtuustoryhmissä valitettavana, sillä henkilöstön vaihtuvuuden syitä on haastavaa analysoida vähäisten vastausten perusteella. Useat valtuustoryhmät kiinnittivät huomiota mielenterveyteen liittyvien poissaolojen ylittäneen tuki- ja liikuntasairauspoissaolojen määrän. Mielenterveyspoissaoloihin vaikuttaviin syihin tulisi ryhmien mukaan kiinnittää vahvemmin huomiota. Myös erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöiden hyvinvoinnin edistämistyötä kannustettiin vahvistamaan. Työturvallisuusilmoitusten käsittelemättä jääneiden osuus aiheutti ryhmissä huolta. Lindgren totesi työnantajan tekevän paljon työtä työkykyjohtamisen saralla yhteistyössä työterveyden kanssa tavoitteena muun muassa mielenterveyden syistä johtuvien poissaolojen vähentäminen Hän totesi henkilöstökertomuksen uudistuksen yhteydessä työn yksityiskohtaisemman avaamisen olevan paikallaan.  

Valtuuston kokouksessa hyväksyttiin lisäksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelle 2021. Tarkastuslautakunta painotti erityisesti kaupungin erilaisten ohjeistusten yhtenäistämisen ja päivittämisen tarvetta. 

Lisäksi kokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite aurinkovoimaloille sopivien paikkojen selvitykseen liittyen. 


Lisätietoja: 

Petri Graeffe 

valtuuston puheenjohtaja 

Petri.graeffe@jarvenpaa.fi 

Valtuuston kokouspäätökset ovat luettavissa pöytäkirjan valmistuttua Järvenpään verkkosivuilla Hallinto ja päätöksenteko – Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 

Kokouksen tallenne ei toistaiseksi ole käytössä teknisestä häiriöstä johtuen.  

Jaa juttu: