Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion, veroperusteet sekä investointiohjelman vuosille 2024–2033

Talousarvio 2024, taloussuunnitelma 2024–2027 sekä investointiohjelma vuosille 2024–2033 herättivät valtuutetuissa keskustelua puolesta ja vastaan. Puheenvuoroissaan valtuutetut kantoivat huolta kaupungin talouden tilanteesta ja pitivät tärkeänä velan kasvun hillitsemistä. Sitä vastoin, millä keinoilla kaupungin taloutta tasapainotetaan, oli näkemyseroja. Järvenpään kaupungin talousnäkymät ovat kiristyneet entisestään syksyn kuluessa. Muutos johtuu pääosin valtionosuuksien pienenemisestä sekä rakentamisen hiipumisesta.

Investointiohjelmaa koskevassa pykälässä esitettiin muutosesityksenä, että investointeja ei karsita 40 miljoonalla eurolla vuosina 2024–2027, tämä esitys hävisi äänin 21–30.

Nyt valtuuston tekemän päätöksen mukaan investointiohjelmasta karsitaan vuosilta 2024–2027 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Muutettu investointiohjelma tuodaan valtuustolle erikseen päätettäväksi. Uusiin investointihankkeisiin ei sitouduta ennen kuin investointiohjelman muutos on käsitelty kaupunginvaltuustossa.

Investointiohjelman mukaan nettoinvestoinnit vuosille 2024–2033 ovat yhteensä 349 miljoonaa euroa, mikä on 8,4 miljoonaa enemmän kuin edeltävässä 10-vuotisohjelmassa. Investoinneista 172 miljoonaa eli 49 % painottuu taloussuunnitelmakaudelle 2024–2027, mihin 40 miljoonan euron karsinta kohdistetaan.

Kaupungin talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2027 osalta esitettiin,että valtuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman muilta osin, mutta 200 000 euron lisäsopeutuksia ei kohdistettaisi palvelualueille.

Valtuusto äänesti asiasta päättäen kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti (äänin 27–24), että talousarvion käyttötalouteen kohdistetaan yhteensä 200 000 euron vuosittainen lisäsopeutus vuodesta 2025 lukien muille palvelualueille, paitsi ei opetukseen ja kasvatukseen. Sopeutusta ei kohdisteta myöskään kotikuntakorvauksiin, työmarkkinatuen kuntaosuuksiin ja käyttöomaisuuden myyntiin. Lisäksi aiemmin on jo päätetty, että toimintaa sopeutetaan vuodesta 2024 alkaen 3 miljoonalla eurolla.

Veroperusteet vuodelle 2024 herätti myös keskustelua puolesta ja vastaan valtuutetuissa. Muutosesityksenä esitettiin, että kunnallisveroprosenttia korotetaan 7,8 prosenttiin. Asiasta äänestettiin ja kaupunginhallituksen pohjaesitys jäi voimaan äänin 29–22.

Veroperusteet vuodelle 2024 ovat

 • kunnallisveroprosentti 7,6 %
 • kiinteistöveroprosentit
  yleinen kiinteistövero maapohjalle 1,45 %
  yleinen kiinteistövero rakennuksille 1,45 %
  vakituinen asuinrakennus 0,65 %
  muu asuinrakennus 1,15 %
  rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %
  yleishyödyllinen yhteisö 0,50 %

Käytännössä kunnallisveroprosenttiin ei tule muutoksia, vaan veroperustetta pyöristetään nykyisestä 7,61 %:sta 7,6 %:iin.

Kokouksessa hyväksyttiin vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2022 sekä muutokset vuoden 2023 talousarvioon. Valtuusto hyväksyi myös tilintarkastuspalveluiden hankinnan tilikausille 2024–2027.

Lisäksi valtuustossa hyväksyttiin muutoksia maa-alueiden myyntipäätöksiin muun muassa Ainolan aluekeskuksen, Anni-tädin kylän ja Pajalanpihan alueilla.

Lisätietoja:

Jaa juttu: