Vesihuoltolinjan korjaustöitä Kaakkolassa Ratsukadulla ja Vanhankyläntiellä

Järvenpään Vesi aloittaa toukokuussa 2024 Järvenpään Kaakkolassa Ratsukadun ja Vanhankyläntien kevyen liikenteen väylän osalla (väli Röy­nänkatu–Ratsukatu) vesihuolto­linjan korjaus­rakenta­misen.

Työkohde sisältää vesijohto- ja viemärilinjojen sekä kiinteistöjen tonttijohtojen uusimi­sen va­rusteineen tontin rajan läheisyyteen katualueella. Peruskorjaus­urakka rajoittuu koko Ratsukadun osalle ja Vanhan­kyläntien kevyen liiken­teen väylän osalle välille Röynänkatu–Ratsukatu. Samalla uusitaan kadun ja kevyen lii­kenteen väylän katu­raken­teet niiltä osin, mikä koh­dentuu vesihuoltolinjojen ra­kentamiseen. Ratsukadun ja Vanhankyläntien kevyen liikenteen väylän kestopääl­lystys ja viimeistely­työt teh­dään tarvittavilta osin ura­kan lopulla syksyllä 2024.

Järvenpään Vesi toimii urakkakohteessa tilaajana ja rakennuttajana. Työkohteen toteuttaa kokonaisuudessaan urakoitsija. Käytännön rakennuttamistehtävät ja työmaan paikallisvalvonnan hoitaa konsultti yhteistyössä Järvenpään Veden valvo­jien kanssa.

Urakoitsija lähettää kiinteistöille aloitustiedotteen, jossa on tarkennettu toteutuksen vaiheistusta ja aikataulua sekä urakoitsijan työnjohdon yhteystiedot. Urakoitsija vastaa kaikesta työnaikaisesta tiedottamisesta kiinteistöille.

Jaa juttu: