Maksut

Varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen vaikuttavat

  • Perheen koko
  • Perheen tulot
  • Varhaiskasvatukseen varattu tuntimäärä

Maksun määräämistä varten tarkistettavat tulotiedot

Järvenpään kaupunki hakee tulonsaajan tulotiedot pääsääntöisesti suoraan tulorekisteristä. Huoltajien vastuulla on ilmoittaa asiakasmaksuun vaikuttavista muutoksista tuloissa (+/- 10%) sekä muutoksista perhekoossa (esim. avioero, lapsen syntymä, uusi puoliso). Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Tulorekisteristä ei saada kaikkia tulotietoja, joten huoltajien tulee ilmoittaa erikseen esimerkiksi

  • yrittäjän tuloselvitys
  • pääoma-, korko- ja osinkotulot
  • elatustuki
  • vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki
  • eläketulot
  • koulutus- ja apurahat
  • työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet

Kaikki edellä mainitut tiedot toimitat sähköisesti eDaisyn kautta täyttämällä tuloselvityksen.

Työn alkaessa, esimerkiksi vanhempainvapaan jälkeen, ei tulotietoja saada heti tulorekisteristä. Tällöin huoltajan tulee toimittaa tulotiedot eDaisyn kautta.

Huomio erityisesti kouluun siirtyvät:
Kun lapsen varhaiskasvatustarve päättyy, huoltajan tulee etukäteen tehdä paikan irtisanomisilmoitus eDaisyssä. 

Huomio erityisesti esiopetuksessa elokuussa aloittavat ja esiopetuksen toukokuussa päättävät:
Jos lapsen varhaiskasvatustarve (kuukausitunnit) muuttuu, huoltajan tulee etukäteen tehdä muutosilmoitus tuntitarpeen muutoksesta eDaisyssä. Lue lisää muutosilmoituksista.

Tuloselvitys eDaisyssä

Tulorekisteristä puuttuvat tulotiedot toimitetaan sähköisesti eDaisyn kautta. Tiedot voi toimittaa hakemuksen yhteydessä tai erillisellä tuloselvityslomakkeella. Samalla tavalla tehdään myös yrittäjän tuloselvitys. Toimitathan tiedot ennen varhaiskasvatussuhteen aloittamista maksun määräämistä varten. Mikäli tulotositteita ei ole toimitettu pyydettyyn määräaikaan mennessä, määrätään enimmäismaksu. Tehtyjä maksupäätöksiä ei myöhässä tulleiden tulotietojen perusteella oikaista takautuvasti.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi voimassa olevana.

Varhaiskasvatusmaksun laskeminen

Mikäli perheen yhteenlasketut bruttotulot jäävät alle taulukossa mainitun korkeimman maksun tulorajan, voi seuraavan kaavan avulla arvioida lapsesta maksettavan varhaiskasvatusmaksun suuruutta:

(bruttotulot – tulorajavähennys) x maksuprosentti = lapsen varhaiskasvatusmaksu

Maksulaskurin avulla voi laskea arvion asiakasmaksun suuruudesta.

Henkilöitä perheessäTulorajavähennys (€)Maksuprosentti (%)Korkeimman maksun tuloraja (€/kk)
2291310,75670
3375810,76515
4426710,77024
5477710,77534
6528410,78041
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta (alle 18-vuotiaat).

Varhaiskasvatuksen tuntiperusteiset maksut

Varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä perheen nuorimmasta hoidossa olevasta lapsesta on 295 euroa/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä seuraavan varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta (enintään 118 € kuukaudessa).  Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 28 euroa.

Varhaiskasvatuksen kuukausittainen tuntimäärä (h/kk)% -osuus kokoaikamaksustaMaksu korkeintaan (€/kk)
-84 (enintään 5h/pv)60177
85-10570207
106-14685251
147-100295
Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Tarkempia lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista löytyy alla olevasta asiakasmaksuohjeesta.

Lapsen varhaiskasvatusta koskevasta maksupäätöksestä tulee huoltajalle ilmoitus sähköpostiin. Maksupäätös on luettavissa eDaisyssä.

Jaa juttu: