Parasta koulussa on kaverit ja liikunta, käy ilmi perusopetuksen oppilaskyselyssä 2022

Järvenpään perusopetuksen oppilaat vastasivat koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin huhti-toukokuun 2022 aikana saamansa linkin kautta. Kyselyyn vastasi 3408 oppilasta, joista 2356 alakoululuokilta ja 1052 yläkoululuokilta. Määrä vastaa 76 %:ia kaikista perusopetuksen oppilaista, mikä on sama määrä kuin vuoden 2019 kyselyyn vastanneet.  

Tulokset vastaavat hyvin vuoden 2019 kyselyä, joten esimerkiksi korona-ajan vaikutukset jäävät oppilaskyselyn tuloksissa vähäisiksi. Pääsääntöisesti oppilaat kokevat peruskoulun turvalliseksi paikaksi opiskella. Parasta koulussa on kaverit. 

Suurin osa vastaajista käy koulua säännöllisesti ja suurin osa kokee myös saavansa koulussa oppimiseen riittävästi tukea. Vanhemmat kannustavat ja tukevat koulunkäynnissä vastaajien mukaan kiitettävästi. Eniten koulussa käymättömyyttä aiheuttaa jaksamiseen ja viihtymiseen liittyvät haasteet. Ikävimpänä asiana koulussa koetaan kiusaaminen. 

Kokemus opetuksen laadusta, oppimisen tärkeydestä, omasta suoriutumisesta sekä jaksamisesta on yläluokkalaisilla selkeästi alaluokkalaisia heikompi. 

Jalkapallo suosituin harrastetoive, 15 % yläluokkien oppilaista kertoi harrastavansa liikuntaa vähemmän kuin tunnin päivässä

Oppilaskyselyn yhteydessä kysyttiin lisäksi kysymyksiä liittyen oppilaiden liikkumiseen ja harrastamiseen. Enemmistö oppilaista (85 %) kertoi tulevansa kouluun kävellen tai pyörällä. Yläluokkien oppilaat sekä liikkuvat että harrastavat ohjatusti alaluokkien oppilaita vähemmän, kun taas omatoimisessa harrastamisessa ei ole merkittävää eroa ikäryhmien välillä. 

Itsensä fyysisesti passiiviseksi koulupäivän aikana itsensä arvioi alaluokkien oppilaista 3,3 % ja yläkoulun oppilaista 9 %. Päivittäisen yhden tunnin liikuntatavoitteen katsoi alittavansa 9,4 % alaluokkien ja 15,2 % yläluokkien oppilaista. 

Harrastetoiveena eniten mainintoja sai jalkapallo ja toisena koripallo. Yleisesti liikuntaa ja urheilua yleisesti tai eri muodoissa toivottiin paljon, mutta myös musiikin, kuvataiteen ja tietokonepelien pelaamisen harrastaminen sai paljon mainintoja. Useat vastaajat kertoivat jo harrastavansa toivelajiaan. 

Oppilaskyselyn tulokset löytyvät täältä (sivun alaosasta): Yhteistyö kotien kanssa | Järvenpää (jarvenpaa.fi) 


Lisätietoja: 

Anne Peltola 

perusopetuksen erityisasiantuntija 

anne.peltola@jarvenpaa.fi 

Jaa juttu: