Yhteistyö kotien kanssa 

Yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta

Lapsi elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Vaikka huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta, koulu tukee kotia sen kasvatustehtävässä ja toimii vuorovaikutuksessa kodin kanssa lapsen kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja kehityksen takaamiseksi.

Tähän päämäärään pyritään olemalla säännöllisesti yhteydessä oppilaiden huoltajiin. Muita yhteistyömuotoja ovat opettajan ja huoltajien henkilökohtaiset tapaamiset, puhelin-keskustelut, Helmi-viestit, vanhempainillat sekä luokkatoimikuntien ja vanhempainyhdistysten toiminta. On toivottavaa, että huoltaja osallistuu aktiivisesti koulun järjestämiin yhteisiin tilaisuuksiin. Onnistunut yhteistyö vaatii molemminpuolista sitoutumista ja luottamusta.

Oppilaasta huolehtiminen on koko koulun yhteinen tehtävä. Opettajien lisäksi oppilaiden kanssa tiivistä yhteistyötä tekevät koulukäyntiavustajat ja rehtori. Koulussa oppilas tapaa myös kouluisännän, -sihteerin, keittiö- ja siivoushenkilökuntaa. Kouluun liittyvät kiinteästi myös kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, hammashoitohenkilökunta, koulupsykologi ja koulukuraattori.

Vanhemmat voivat tukea lastaan parhaiten osoittamalla myönteistä kiinnostusta koulua ja koulutehtäviä kohtaan sekä avoimella yhteistyöllä koulun ja opettajien kanssa.

Kyselyt

Perusopetuksen asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan vuorovuosina huoltajille ja oppilaille. Keväällä 2023 kyselyyn vastasivat huoltajat ja nyt keväällä 2024 oli oppilaiden vuoro.

Perusopetuksen oppilaskysely 2024

Perusopetuksen oppilaat vastasivat kyselyyn ajalla 15.4 – 16.5.2024 koulussa saamansa linkin kautta. Kyselyyn vastasi 3788 oppilasta, joka on 81 % kaikista oppilaista (vuonna 2022 vastaajia 76% oppilaista).

Perusopetuskysely 2023

Perusopetuksen asiakastyytyväisyyskysely huoltajille, Perusopetuskysely huoltajille 2023 toteutettiin ajalla 15.3 – 2.4.2023. Kyselyn linkki lähetettiin Wilma- järjestelmän kautta kaikkien Järvenpään perusopetuksen 4580 oppilaan huoltajille. Kyselyyn vastasi 1061 huoltajaa.

Saatua tulosta on verrattu soveltuvin osin edellisiin kyselyihin vuosilta 2021 ja 2018.

Jaa juttu: