Kesätyöllistämistuki 2022

Työnantaja, voit saada jopa 400 euroa tukea työllistäessäsi järvenpääläisen nuoren!

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistukea voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous. Kunnan, valtion tai kirkon /seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesätyöllistämistukeen, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt tuen myöntämisen menettelytapana 22.3.2018 ja Hyvinvointilautakunta on 15.12.2021 päättänyt kaupungin kesätyöllistämistuen ikärajan asettamisesta 14–19 ikävuoteen.

Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää järvenpääläisen 14–19-vuotiaan nuoren palkkaamiseen. Nuori voi aloittaa työsuhteen sinä kalenterivuonna, kun hän on 14 vuotias, mutta täyttää saman vuoden aikana 15-vuotta. 14-vuotiaan nuoren kyseessä ollen, on työnantajan noudatettava lakia nuorista työntekijöistä. Työnantajan on myös nuoren työntekijän palkatessaan huomioitava STM:n asetus nuorille vaarallisiksi katsotuista työtehtävistä. Erityisesti huomioitavaa on, että alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

Nuori voi aloittaa työsuhteen sinä kalenterivuonna, kun hän on korkeintaan 19-vuotias, mutta ei täytä vielä 20 vuotta saman kalenterivuoden aikana.

Kaupunki on kiinnostunut nuorten kesätyökokemuksista ja sen vuoksi toivotaan kaikilta nuorilta palautteen kesätyön toteutumisesta. Työnantajille lähetetään linkki palautekyselyyn toimitettavaksi nuorelle kesätyön päättyessä.  

Kesätyöllistämistuen kriteerit:

1. Nuoren työsuhde voi toteutua ajalla 1.5.–31.8, työ tulee kuitenkin järjestää siten, ettei se hankaloita nuoren opiskeluja.

HUOM. Oppivelvollisuuttaan suorittamassa oleva 14- 18 v. nuori ei voi aloittaa kesätyösuhdettaan peruskoulun tai muun oppilaitoksen lukuvuoden ollessa käynnissä. Työsuhteen kesätyöpaikkaan voi aloittaa vasta kevätlukukauden päätyttyä ja se tulee päättää ennen koulujen tai oppilaitosten syyslukukauden alkua. Vuonna 2022 nuori voi aloittaa työsuhteensa aikaisintaan 5.6.2022 ja työsuhteen tulee päättyä viimeistään 9.8.2022 mennessä. Tämä koskee v. 2005 ja sen jälkeen syntyneitä nuoria, jotka ovat suorittamassa oppivelvollisuuttaan joko peruskoulussa tai oppivelvollisena II asteen oppilaitoksessa.

2. Kesätyöllistämistukea myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin korkeintaan 31.10.2022 saakka.

3. Työnantaja voi hakea tukea ennakkoon tai vasta nuoren työsuhteen päätyttyä.

4. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen (tes) mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen.

5. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

Työnantajan tulee toimittaa Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluille tilityslomakkeen liitteeksi kopio kirjallisesta anonymisoidusta työsopimuksesta. Anonymisoidusta työsopimuksesta on kaikki tunnisteellinen henkilötieto piilotettu (yliviivattu esim. mustalla tussilla). Työsopimuksessa tulee näkyä VAIN nuoren syntymävuosi, osoitetiedoista postinumeroalue, jolla nuori asuu, työsuhteen suunniteltu toteutumisaika ja suunnitellut työtehtävät.

6.  Työnantajan tulee toimittaa kopio anonymisoidusta palkkatodistuksesta työsuhteen päättyessä. Palkkatodistuksesta tulee näkyä VAIN nuoren syntymävuosi, osoitetiedoista postinumeroalue, jolla nuori asuu, työsuhteen toteutumisaika ja maksettu palkka.

7. Kesätyöllistämistukea maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaisesti. Tuki määräytyy seuraavasti:

  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 30h – tuen määrä 100 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 60h – tuen määrä 200 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 90h – tuen määrä 300 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 120h – tuen määrä 400 euroa

7. Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää korkeintaan kymmenestä (10) nuoresta työnantajaa kohden.

Huom! Jos käytät kesätyöllistämistukea nuoren työllistämiseen, niin et voi käyttää muita kaupungin myöntämiä tukia kuten KesäRekry palvelua saman nuoren työllistämisessä.

HUOM! Järvenpään kaupunki on sitoutunut myöntämään jokaiselle työnantajalle kesätyöllistämistukea (kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä päättävän ja oppivelvollisuutensa suorittaneen nuoren. Tukea voi saada kuitenkin yhteensä korkeintaan 10 nuoresta työnantajaa kohden.

Ohjeet kesätyöllistämistuen ennakkoon hakemiseksi

Ohjeet kesätyöllistämistuen hakemiseksi työsuhteen jälkeen

Jaa juttu: