Rasitetoimitus

Kiinteistöä varten voidaan toisen rekisteriyksikön alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus mm. kulkuyhteyteen, ajoneuvojen pitämiseen, vesi-, viemäri- sadevesi-, jätevesijohto, sähkö- taikka muun sellaisen johdon sijoittamiseen ja käyttämiseen. Rasiteoikeus voidaan erityisistä syistä perustaa myös määräaikaisena. 

Rasitteen perustaminen edellyttää kiinteistöjen omistajien laatimaa ja allekirjoittamaa kirjallista sopimusta. Sopimukseen on liitettävä kartta, josta ilmenee perustettavan rasitealueen tarkka sijainti. 

Yhtiön omistaman kiinteistön osalta sopimus on hyväksyttävä yhtiön hallituksessa. Kun asunto-osakeyhtiö on rasiteoikeuden luovuttajana, tarvitaan myös yhtiökokouksen päätös rasiteoikeuden luovuttamisesta. Lisäksi edellytetään, että rasite on tarpeellinen eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa. 

Erillistä rasitetoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja. Rasitetoimitus kestää noin 2 – 3 kuukautta.

Kiinteistötoimitushakemus

Kiinteistöjen välille voidaan myös perustaa MRL 158:n mukainen oikeus rakennuksen tai rakennelmien käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite). Lisätietoja rakennusvalvonnasta

Jaa juttu: