Hulevedet

Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla maan pinnalle, rakennusten katoille ja muille pinnoille muodostuvia sade- ja sulamisvesiä.

Hulevesien hallintaa koskeva lainsäädäntö on uudistunut vuonna 2014. Uudistuksen myötä hulevedet eivät ole enää osa vesihuoltoa vaan niiden hallinnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL luku 13a), koska tärkein hulevesien hallinnan keino on maankäytön suunnittelu. Vesihuoltolaitoksen vastuulla olevasta hulevesien viemäröinnistä säädetään vesihuoltolaissa.

Koska yhdyskuntarakenteessa on paljon vettä läpäisemättömiä pintoja, hulevesien määrä ja hetkellinen virtaama voivat olla suuria. Hallitsemattomat hulevedet aiheuttavat erilaisia haittoja, kuten tulvimista, eroosiota ja vesistöjen kuormitusta. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja ilmastonmuutos asettavat hulevesien hallinnalle lisää haasteita lähitulevaisuudessa.

Vastaa Järvenpään hulevesi- ja lähiluontokyselyyn ja auta kehittämään hulevesien hallintaa asemakaava-alueilla. 

Hulevesien hallinnan tavoitteet

Järvenpäähän on laadittu vuonna 2013 hulevesisuunnitelma, jossa määritellään kuntakohtaiset periaatteet ja toimenpiteet hulevesien hallinnan kehittämiseksi.

Ensisijaisena tavoitteena on kehittää hulevesien hallintaa suunnitelmallisesti asemakaava-alueilla ja edistää hulevesien käsittelyä niiden syntypaikoilla. Hulevesien määrällisellä ja laadullisella kokonaishallinnalla voidaan ehkäistä kiinteistölle ja ympäristölle aiheutuvia hulevesihaittoja, vähentää Tuusulanjärveen ja Keravanjokeen kohdistuvaa hulevesikuormitusta sekä edistää pienvesien suojelua.

 Hulevesien hallinta kuuluu jokaiselle!

Paras keino hulevesien hallitsemiseksi on hulevesien määrän vähentäminen.

Järvenpään kaupunki vastaa asemakaava-alueilla yleisten alueiden hulevesien hallinnasta. Hulevesien mahdollisimman luonnonmukainen hallinta on osa normaalia kaupunkiympäristön suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella sekä jatkuvalla kunnossapidolla hulevesien hallintarakenteet luovat monipuolista, ympäristöystävällistä ja viihtyisää asumisympäristöä.

Kiinteistön omistaja vastaa tontillaan muodostuvien hulevesien käsittelystä ja hallinnasta ennen niiden johtamista kaupungin hulevesijärjestelmään. Mitä enemmän kiinteistöllä on läpäisemätöntä pintaa, sitä enemmän hulevettä muodostuu. Kiinteistöillä on mahdollista vähentää hulevesien määrää luonnonmukaisin keinoin esimerkiksi seuraavasti:

  • imeytä hulevedet tontilla maaperäolosuhteiden niin salliessa
  • suosi läpäiseviä päällyste- ja pintamateriaaleja
  • viivytä ja hajauta hulevesiä viherpainanteissa, avo-ojissa tai maanalaisissa viivytysrakenteissa
  • ohjaa kattovedet kasvillisuuden käyttöön, kerää talteen ja käytä kasteluvetenä
  • rakenna viherkatto tai sadepuutarha

Lisätietoja hulevesien hallinnasta:
Kuntaliiton hulevesiopas
http://www.ymparisto.fi/hulevedet

Jaa juttu: