Katselmukset

Rakentamisen aikana pidetään erilaisia katselmuksia, jotka ilmoitetaan rakennuslupapäätöksessä. Lupapisteessä näkyy hankkeelle vastuutettu rakennustarkastaja, joka hoitaa useimmat katselmukset.

Katselmusajat on varattava oikealta taholta hyvissä ajoin.

Rakennusvalvontaviranomainen voi tarpeen mukaan vaatia muitakin katselmuksia tai erityissuunnitelmia kuin mitä lupapäätöksessä on vaadittu.

Aloituskokous

Ennen rakennustöiden aloittamista rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle. Aloituskokouksessa pitää olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä (tai tämän edustaja), pääsuunnittelija sekä lupapisteessä hyväksytty vastaava työnjohtaja.

Sijainnin merkintä

Tehdään heti rakennustöiden alussa. Merkintä tilataan kartastoinsinööriltä tai Seutulantalon palvelupisteestä.

Pohjakatselmus

Tehdään, kun rakennuspaikka on kaivettu perustamistasoon ennen täyttöä. Vastaava työnjohtaja tilaa katselmuksen rakennustarkastajalta.

Rakennekatselmus

Paritaloissa ja sitä pienemmissä kohteissa rakennesuunnittelusta vastaava tekee katselmuksen tapaisen rakennetarkastuksen. Tarkastusdokumentti tulee välittömästi toimittaa Lupapisteeseen.

Muissa kohteissa ja erittäin vaativissa hankkeissa katselmuksen tekee rakennustarkastaja. Katselmuksia voi olla tarpeellista toimittaa vaiheittain. Rakennesuunnittelusta vastaavan tulee tarkastaa ja todentaa kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnitelmien mukaisuus ennen rakennustarkastajan suorittamaa rakennekatselmusta. Katselmuksen tilaa vastaava työnjohtaja.

Sijaintikatselmus

Tehdään, kun perustukset ovat valmiit. Katselmuksen jälkeen rakennus voidaan merkitä kartalle. Katselmus tilataan kartastoinsinööriltä tai Seutulantalon palvelupisteestä.

Savuhormi- ja tulisijakatselmus

Vastaava työnjohtaja tarkastaa savuhormin ja tulisijan asianmukaisuuden ja tekee siitä merkinnän tarkastusasiakirjaan. Varsinainen katselmus suoritetaan rakennustarkastajan toimesta yleensä rakennuksen käyttöönoton yhteydessä. Erikseen katselmoituna tilataan rakennustarkastajalta.

Vesi- ja viemärilaitteiden sekä ilmanvaihtolaitteiden katselmus

RVV- ja RIV-katselmukset suorittaa LVI-tarkastaja.

Katselmus tehdään yleensä rakennuksen käyttöönoton yhteydessä. Asennusten asianmukaisuudesta tulee olla tarvittavat merkinnät rakennustyön tarkastusasiakirjassa. Lisäksi tulee esittää ilmanvaihdon mittauspöytäkirja.

Käyttöönotto- ja loppukatselmus

Rakennukseen ei saada muuttolupaa ennen kuin se on katselmuksessa hyväksytty. Näin ollen käyttöönottokatselmuksia eli osittaisia loppukatselmuksia voi olla useita. Ennen loppukatselmusta on tehtävä myös kaikki erityistöiden loppukatselmukset. Näitä ovat mm. vesi- ja viemäri- sekä sähkötyöt. Lopullinen loppukatselmus tehdään, kun kaikki työt ovat valmiit. Katselmukset varataan rakennustarkastajalta.

Jaa juttu: