Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnonsuojelua alueellaan. Luonnonsuojelun ensisijaisena tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, joka onnistuu parhaiten perustamalla suojelualueita arvokkaille alueille ja lajeille.

Luonnonsuojelualueiden perustamisen tavoitteena on ylläpitää eläin- ja kasvilajistoa ja turvata uhanalaisten lajien säilyminen. Euroopan Unionin Natura 2000 -verkoston tarkoitus on turvata luontodirektiivissä mainittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen sekä lintudirektiivissä tarkoitettujen linnustonsuojelualueiden suojelu.

Järvenpään alueella luonnonsuojelun edistäminen kuuluu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtäviin ja luonnonsuojelun lakisääteinen valvonta Uudenmaan ELY-keskukselle.

Järvenpään kaupunki edistää luonnonsuojelua maankäytön suunnittelussa ja yleisten alueiden kunnossapidossa. Arvoja selvitetään yleis- ja asemakaavoituksen sekä kaupunkitekniikan suunnittelun yhteydessä. Arvokkaat alueet ja kohteet huomioidaan suunnittelussa ja suojelua tuetaan mm. kaavojen suojelumerkinnöillä- ja määräyksillä.

Luonnonsuojelusta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilla

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus – Luonto
Jaa juttu: