Rakennetun ympäristön perintö

Kulttuuriympäristö

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa on kerrottu kaupungin kulttuurihistoriallista arvoa omaavista rakennuksista ja alueista. Kohteet on luokitettu kolmeen eri toimenpideluokkaan. Kohteiden rakennusteknistä kuntoa ei ole tutkittu eikä arvioitu. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman 23.4.2018 § 37.

Maisema ja kaupunkikuva

Maisemaselvityksessä (2000) on etsitty maiseman kehittämisen pääperiaatteita koko kaupungin alueelta ja maisemanhoitosuosituksia osa-alueittain sekä hahmoteltu ratkaisuehdotuksia maisema- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi. Kohdealueittainen lisätarkastelu tehtiin yleiskaava 2040 valmistelun yhteydessä.

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma tarkastelee valtakunnallisestikin arvokkaiden kohteiden ominaispiirteitä.

Arkeologiset selvitykset

Järvenpäässä on suoritettu koko kaupungin kattava historiallisen ajan arkeologinen inventointi keväällä 2017.

Asemakaavoituksen ja hankkeiden yhteydessä on lisäksi tehty yksityiskohtaisempia rakennushistoriallisia selvityksiä. Aikaisempia selvityksiä ja raportteja voi tiedustella palvelupisteeltä.

Jaa juttu: