Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta

Järvenpään tavoitteina on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, sekä jätteetön ja kestävän kulutuksen kaupunki viimeistään vuonna 2050.

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta ohjaa Järvenpään kaupungin työtä kohti vähäpäästöistä kaupunkia, jossa materiaalihukka on minimoitu, luonnonvaroja käytetään yhden maapallon rajoissa ja monimuotoinen kaupunkiluonto on turvattu jatkossakin. Kaupungin tehtävänä on ennen kaikkea toimia esimerkkinä sekä luoda mahdollisuuksia resurssiviisaaseen arkeen järvenpääläisille asukkaille ja toimijoille.

Tiekartta hyväksyttiin Järvenpään kaupunginvaltuustossa 11.11.2019 ja nyt on käynnissä tavoitteiden toimeenpano. Tarkoitus on laatia toteutussuunnitelmat kaupungin kaikilla palvelualueilla sekä rakennuttamisesta ja kiinteistöhuollosta sekä ateria- ja siivouspalveluista vastaavissa tytäryhtiöissä.

Tiekartta koostuu neljästä teemasta, joille kullekin on asetettu tavoitetilat sekä tunnistettu toimenpiteitä, joilla resurssiviisaustavoitteita edistetään.

Energia, materiaalit ja kulutusYmpäristön tilaTietoisuus ja yhteistyö


Resurssiviisauden seuranta

Ensimmäinen resurssiviisaustyön etenemisestä kertova seurantaraportti on julkaistu. Tutustu tehtyihin toimiin ja työn etenemiseen:

Resurssiviisaustyön etenemisen seurantaa kehitetään parhaillaan Ympäristövahti-hankkeessa yhteistyössä Keravan, Vantaan ja Helsingin kaupunkien kanssa. Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Lue lisää hankkeesta Keravan kaupungin sivuilta.


Asukaskysely resurssiviisaan arjen edellytyksistä Järvenpäässä

Kevään 2021 asukaskyselyllä selvitettiin, miten resurssiviisaan arjen edellytykset toteutuvat järvenpääläisten arjessa. Kyselyllä kerättiin seurantatietoa ja kehitysideoita resurssiviisaustyöhön. Kysyttäessä asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin ympäristötyöhön, vastauksissa korostui tyytyväisyys ympäristön viihtyvyyteen ja siisteyteen, pyöräilyn mahdollisuuksiin sekä jätehuollon toimivuuteen. Toisaalta esitettiin huolia mm. lähimetsien säilymisestä, liian tiiviistä rakentamisesta ja yleisten rakennusten kunnosta. Arjen osa-alueista eniten haasteita koettiin asumisessa ja liikkumisessa. Vastaajat kokivat, että ruokaostoksissa ja muissa hankinnoissa vaikutusmahdollisuuksia on enemmän.

Resurssiviisauden seurantaraporttia ja asukaskyselyn tuloksia esiteltiin asukasillallassa. Osallistujat pääsivät asukasillassa kertomaan, miten haluaisivat osallistua ja vaikuttaa resurssiviisauden edistämiseen. Kyselyt, yhdessä tekeminen, monipuolinen viestintä ja osallistuva budjetointi saivat kannatusta.


Taustaselvityksiä

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan skenaario- ja vaikuttavuusarvioinnit

Kevään 2019 aikana tehtiin Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan skenaario- ja vaikuttavuusarviointeja. Työssä arvioitiin tiekarttaluonnoksen toimenpiteiden vaikuttavuutta kaupungin päästövähennys- ja resurssiviisaustavoitteisiin. Skenaariotarkastelussa arvioitiin Järvenpään kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä vuoteen 2035 saakka.

Tavoiteskenaarion perusteella analysoitiin etäisyyttä hiilineutraaliustavoitteeseen ja tunnistettiin tarvittavia lisätoimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Hankkeessa toteutettiin myös viiteen toimenpidekokonaisuuteen liittyviä tapaustarkasteluja, jossa arvioitiin mm. toimenpiteiden kustannuksia ja päästövähennyspotentiaalia.

Tapaustarkastelut käsittelivät pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman toteuttamista, vähäpäästöistä bussiliikennettä, kaupungin omassa toiminnassa aiheutuvan jätemäärän pienentämistä ja energiankulutuksen vähentämistä sekä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämistä.

Tiekarttaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet

Tiekarttaluonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana 28.3.-12.5.2019. Luonnoksesta jätettiin yhteensä 15 mielipidettä ja kaksi lausuntoa.

Järvenpääläiset tekevät resurssiviisaita arjen valintoja

Marraskuussa 2018 toteutetussa asukaskyselyssä kaupunkilaisilta kysyttiin, miten Järvenpäästä tehdään resurssiviisas ja entistä ympäristöystävällisempi kaupunki. Kyselyssä selvitettiin, mitä asukkaat pitävät tärkeimpänä kaupungin ympäristötyössä, sekä miten kaupunki voisi kannustaa asukkaitaan kestäviin valintoihin. Vastaajia oli yhteensä 283, iältään alle 15-vuotiaasta yli 75-vuotiaaseen.

Yli 80 % vastaajista tekee resurssiviisaita valintoja arjessaan. Ympäristöystävällisyys nähdään tärkeäksi osaksi kaupungin imagoa ja toimintaa, ja ympäristönäkökulmaa tulisi entisestään vahvistaa. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat mm. Tuusulanjärven tilan parantaminen ja asukkaiden kannustaminen kestävien valintojen lisäämiseksi omassa arjessaan. Panostuksia toivottiin pyöräilyolosuhteiden, joukkoliikenteen ja kierrätysmahdollisuuksien parantamiseen. Kestävän kehitystä tulisi edistää myös julkisissa hankinnoissa.

Kyselyn tuloksia hyödynnettiin Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan valmistelussa ja jatkossakin kaupungin ympäristötyön kehittämisessä.

Nykytilakatsaus Järvenpään ympäristötyöhön

Vuonna 2018 laadittu selvitys tarkastelee Järvenpään kaupungin ympäristötyön nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia. Nykytilatarkastelun ohella raporttiin on koottu taustatietoa ympäristötyöstä ja ilmastonmuutoksesta sekä kuntien mahdollisuuksista kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Työn laadittiin taustatiedoksi tueksi kaupungin ympäristötyön kehittämiselle ja Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan tavoitteiden asettamiselle.

Jaa juttu: