Järvenpään yleiskaava 2040

Järvenpään yleiskaava 2040 tarkastelee kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka. Kaupungissa arvioidaan asuvan tuolloin 60 000 asukasta ja olevan 15 000-17 000 työpaikkaa. Kaava käsittää koko Järvenpään kaupungin lukuun ottamatta keskustan osayleiskaava 2030:n aluetta.

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2020 § 80 ja 22.3.2021 § 16 hyväksynyt Järvenpään yleiskaava 2040:n oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaava on saanut lainvoiman 22.6.2021.

Voit tutustua kaavan vaiheisiin (käänteisessä järjestyksessä, uusin ensin) sekä tärkeimpiin taustamateriaaleihin tällä sivulla. Yleiskaavan toteuttamisesta voit lukea vuosittain ilmestyvästä kaavoituskatsauksesta.

Hyväksymiskäsittely

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotusta muutettiin saadun palautteen pohjalta. Niitä maanomistajia, joita muutokset koskivat, tiedotettiin asiasta erikseen ja tarvittaessa käytiin yksityiskohdista neuvotteluita. Muutokset eivät olleet niin merkittäviä, että yleiskaavaa olisi ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Hyväksymiskäsittelyn liitteet, Kyrölän alue (Hyväksytty 22.3.2021 § 16)

Hyväksymiskäsittelyn liitteet (Hyväksytty 14.12.2020 § 80)

Yleiskaava koostuu neljästä kartasta ja niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä sekä selostuksesta. Selostuksen tarkoitus on auttaa ymmärtämään yleiskaavan ratkaisuiden taustalla olevia lähtökohtia, tavoitteita ja perusteluita. Vuorovaikutusraportti sisältää ehdotusvaiheessa saatujen lausuntojen, muistutusten ja ylimääräisen maanomistajakuulemisen tiivistelmät ja vastineet niihin.

Hyväksymiskäsittelyn oheismateriaalit
 1. Ehdotusvaiheen palaute, Lausunnot ja julkiset muistutukset
 2. Haarajoki-keskusta yhteysvälitarkastelu (Sitowise 2018)
 3. Järvenpään hulevesisuunnitelma (FCG 2013)
 4. Järvenpään liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (Sitowise 2020)
 5. Järvenpään liikennejärjestelmäsuunnitelma, meluselvitys (Sitowise 2020)
 6. Järvenpään liikenneselvitys, visio ja liikennepolitiikan suuntaviiva (Trafix, Linea ja Akordi 2017)
 7. Järvenpään luontotyyppiselvitys (Faunatica 2015, päivitys 2019)
 8. Järvenpään pienvesiselvitys (Pöyry 2017)
 9. Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma (Strafica 2019)
 10. Järvenpään tekninen hulevesisuunnitelma (Pöyry 2016)
 11. Järvenpään yleiskaavaluonnoksen maisemaselvitys kohdealueista (Ramboll 2019)
 12. Järvenpään yleiskaavan 2040 luonnoksen luontovaikutusten arviointi suhteessa uhanalaisiin luontotyyppeihin ja Natura 2000 -alueisiin (Faunatica2019)
 13. Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (Ramboll 2017)
 14. Kaupallisten ja yritysvaikutusten arviointi (WSP 2019)
 15. Täydentävä vaikutusarviointi suhteessa Natura 2000 -alueisiin (Järvenpään kaupunki 2020)
 16. Viheralueverkoston nykytila ja kehitystarpeet kasvavassa kaupungissa. Selvitys Järvenpään yleiskaavaan 2040. (Järvenpään kaupunki 2016)
 17. Yleiskaava-alueen historiallisen ajan arkeologinen inventointi
 18. Karttatäsmennys (KH:n käsittelyt)

Yleiskaavaehdotus

Järvenpään yleiskaavaehdotus 2040 oli virallisesti nähtävillä 11.3.-22.4.2020 (KAUKE ltk 27.2.2020 § 14).

Yleiskaavaluonnos

Yleiskaavaluonnos valmisteltiin yleiskaavan tavoitteiden ja ”Valitut kasvusuunnat” –rakennemallin pohjalta (KV 18.6.2018 § 65). Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 24.4.-24.5.2019.

Rakennemallivaiheessa tutkittiin maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia

Rakennemalleissa tarkasteltiin uuden asuinrakentamisen ja työpaikkojen sijoittumista tulevina vuosikymmeninä. Kaikki neljä vaihtoehtoista rakennemallia olivat tarkoituksella kärjistäviä ja tulevaisuuteen eri tavalla suuntaavia: keskustaa painottava ”Tiivistyvä timantti”, kaupungin maanomistusta Ristinummella hyödyntävä ”Eteläinen kulttuurikehto”, Vähänummentien varteen rakentuva ”Vahvistuva pohjoinen nauha” ja tasaisesti rakentamista kaikkialle sijoittava ”Pientalojen comeback”. Yhteistä niille on kaupungin seuraavien vuosien voimakas väestönkasvu.

Vuorovaikutuksen ja vaikutusten arvioinnin perusteella lähtökohdaksi otettiin keskustan kehittämistä painottava Tiivistyvä timantti-vaihtoehto täydennettynä Ainolan, Haarajoen ja Saunakallion asemanseutujen kehittämisellä. Tutustu Valitut kasvusuunnat -rakennemalliraporttin tarkemmin. 

Aloitusvaihe

Yleiskaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016 § 160. Yleiskaavan 2040 laatiminen on kuulutettu vireille 28.9.2016. Suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

Jaa juttu: